Sidolux 1l Universal Soda Power Marseillské mýdlo

výrobce:Lakma
katalogové číslo:B8207
EAN:5902986203541
dostupnost: Skladem
cena bez DPH:34,70 Kč

41,99 Kč

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
https://www.eshopdrogerie.cz/